మౌనం (silence-TR.anu bodla)

Posted on

ఆనంద్ వారాల కవిత్వం

Silence

 

My silence is not a silence

A series of scenes behind it

My silence is a storm

Crossing the lanes

Digging into the life

It has settled at cross roads

We assume so, but

My silence is not settled

In addition to the ‘lub dub’ of heart

Between the acoustic sounds

Its playing ping pong

In and out

Beyond the bash

Of the slogans along the road

My silence has slowed down

And shedding tears

In the  fluttering beam of

The extinguishing youthfulness

My silence is twinkling

We assume so, but

My silence is not of present

We wish to leave silence

And speak a few words, but

Than many meaningless words

Silence is

A better means of communication

 

మౌనం

నా మౌనం ఒక మౌనం కాదు

నా మౌనం వెనకాల దృశ్యాల పరంపర

నా మౌనం ఒక ఆంధీ

అంధీ   గలీలు దాటుకుంటూ

జిందగీని  తవ్వుకుంటూ

చౌరంఘి లేన్ లో స్థిరపడింది

అనుకుంటాం కాని

నా మౌనం స్థిరపడలేదు

క్షణం క్షణం గుండె లబ్ డబ్ ల తోడు గా

శబ్దా శబ్దాల నడుమ

లోపలి బయటకి పింగ్  పాంగ్  ఆడుతోంది
దారి పొడుగునా ధ్వనిస్తున్న
నినాదాల హోరు కావల నిదానమయి నా మౌనం కన్నీరు కారుస్తోంది
ఆరిపోతున్న యవ్వన దీపాల
కొడిగట్టే వెల్తురు కిరణపు వెలుగులో
నా మౌనం మినుకు మినుకు మంటోంది
అనుకుంటాం గాని
నా మౌనం ఇవ్వాల్టిది కాదు
ఇప్పటి దీ  కాదు
ఆశపడతాం కాని
మౌనం వీడి
నాలుగు మాటలొస్తే బాగుండునని
అర్థం లేని మాటల కంటే
ఎన్నో భావాల్ని ప్రసారం చేసే
మౌనమే గొప్పది కదా
మౌనమే గొప్ప సంభాషణ కదా

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s