ఎంత బాగుంటుంది (POEM)

Posted on

ఎంత బాగుంటుంది

——- వారాల ఆనంద్

ఒకర్ని ఒకరు పలకరించుకోవడం

ఎంత బాగుంటుంది

లేత కిరణాలు ఆకుల్నీ పువ్వుల్నీ

పల్కరించినట్టు

 

చూపులతో నయినా

రెండు మాటలతో నయినా

. . .

ఒకర్ని ఒకరు తెలుసుకోవడం

ఎంత బాగుంటుంది

సుఖం లోనూ దుఃఖం లోనూ

విజయం లోనూ ఓటమిలోనూ

ఇసుక తిన్నెలపైన

నీటి దారాలు అల్లినట్టు

. . .

ఒకర్ని ఒకరు ప్రేమించుకోవడం

ఎంత బాగుంటుంది

నిద్దర్లోనూ మెలకువలోనూ

కలల్లోనూ అన్ని కాలాల్లోనూ

 

కెరటాలు ఉప్పొంగి

ఆర్తిగా తీరాన్ని తాకినట్టు

. . .

ఒకరికోసం ఒకరు ఎదురుచూడ్డం

ఎంత బాగుంటుంది

చీకట్లోనూ వెల్తురు లోనూ

స్నేహం లోనూ మొహం లోనూ

 

సాయంకాలం

సూర్యుడు చంద్రుడి కోసం

ఉదయం

చంద్రుడు సూర్యునికోసమూ

ఎదురు చూసినట్టు

. . .

ఒకర్ని ఒకరు ఒదార్చుకోవడం

ఎంత ధీమాగా వుంటుంది

ఒంటరయినప్పుడూ ఓడిపోయినప్పుడూ

నిలబడలేనప్పుడూ కూలిపోయినప్పుడూ

ఎండిన గుండెల్లో

తడి తడి వాన కురిసినట్టు

entha baaguntundi FINAL

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s