‘నిశ్శబ్ద మేఘం’ 

Posted on Updated on

 ‘నిశ్శబ్ద మేఘం’ 

-వారాల ఆనంద్   

 

నేను పిలిస్తే పలుకకుండా

చూపయినా మరల్చకుండా వెళ్ళి పోయావు

ఏం చేయను

 

మాటలే నీ చెవులకు సోకని వేళ

నా మౌనం మాత్రం కరిగిస్తుందా

 ఏమో

 

నేనేమో హృదయం నిండా మౌనాన్ని నింపి

కదిలిపోయిన

నీ పాద ముద్రలపై వుంచాను

 

గాలిలోకి ఎగిరిన పక్షులు తిరిగొచ్చి

చెట్ల పై వాలాయి

ఆకులేమో తలవంచి సలాం చేశాయి

 

ముందుకు సాగిపోయిన నీకూ

ఏ క్షణాన్నయినా కరిగిపోయెందుకు నిలబడిపోయిన

నాకూ నడుమ ఆవరించిన

‘నిశ్శబ్ద మేఘం’

కరిగిపోయినప్పుడు

 

నాలుగు కళ్ళూ కలిసి పోతాయి

మాటా మాటా పెనవేసుకొని

 

గానం వర్షి స్తుంది

నేలంతా సరిగమలు విరబూస్తాయిprabha 1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s