ముక్తకాలు

ముక్తకాలు(Mukkalu)

Posted on Updated on

ముక్తకాలు :వారాల ఆనంద్

–———-

ప్రతి హృదయమూ అలల సముద్రమే కొందరు దాని రుచిని చూస్తే,

మరింకొందరు దాని లోతునీ వైశాల్యాన్నీ చూస్తారు

Every heart is an ocean of waves.
Some taste it and some measure it.

Tr. Anu Bodla

Advertisements

ముక్తకాలు (POEMS) BY Varala Anand

Image Posted on Updated on

5